ODBORNÝ PROFIL – Dr. scient. pth. Martin Podolan, J.D., B.A.:

VZDELANIE:

OSOBNÝ PRÍSTUP K PSYCHOTERAPII:

Verím, že srdcom úspešnej psychoterapie je dobrý terapeutický vzťah. Čerpám zo skúseností a overených poznatkov a vyhýbam sa nielen dogmám, ale aj špekuláciám.

Hoci si myslím, že je dôležité mať dobrú liečebnú teóriu, som presvedčený, že je rovnako dôležité liečbu neustále preverovať a aktualizovať. Účinnosť liečby overujem a upravujem najmä pomocou živej interakcie s klientom (prežívaním jeho života spolu s ním) s prihliadnutím na aktuálne vedecké psychoterapeutické postupy.

Opieram sa o univerzálne princípy a paradigmy, no verím, že pravda môže mať mnohoraké podoby. V niektorých veciach sa cítim byť ukotvený, no zároveň slobodne prijímam poznatky zo všetkých dôveryhodných zdrojov. Som presvedčený, že o duševnej ťažkosti a o správnosti liečby sa dozviem viac, ak ostanem otvorený rozmanitým perspektívam a ak sa pritom spolieham na overené a osvedčené techniky.

Svoje skúsenosti a poznatky sa snažím neustále rozširovať, aby som mohol klientovi čo najlepšie pomôcť. Psychoterapeutickú činnosť vnímam ako trvalý proces vzdelávania a rozvoja.

CESTA K PSYCHOTERAPII:

K psychoterapii ma viedol a stále vedie záujem o ľudí a o vedomý a nevedomý duševný život. Od detstva sa rád sa učím a poznávam, ako fungujú ľudia a v tejto súvislosti mi vyšli dve knihy s citátmi k rôznym témam o živote (Kniha citátov, Citáty o láske).

Som rád v kontakte s ľuďmi, najmä s takými, ktorí chcú zlepšiť svoj duševný život a zlepšiť vzťahy. Príbehy ľudí a ich snahy o zlepšenie života sú pre mňa často veľmi dojemné.  Je pre mňa cťou a privilégiom, ak ich môžem sprevádzať a pomáhať im na ceste, počas ktorej zmierňujú svoje bolesti a hľadajú alebo zveľaďujú v sebe zdroje pre spokojnejší a zmysluplnejší duševný život.

Pôvodne som vyštudoval germanistiku a neskôr právo – chcel som pracovať s ľuďmi a pomáhať im. Následne som pracoval ako prekladateľ, konzultant a právnik (v USA, Anglicku, ČR, SR) a získal som skúsenosti s prácou s ľuďmi odlišných kultúr a spoločností. Tieto pôvodné profesie mi pomohli postaviť sa finančne na nohy a vďaka nim sa mi podarilo rodinu lepšie zabezpečiť. Hoci sa mi darilo, tieto profesie ma postupne prestávali uspokojovať, pretože sa u mňa hlásil o slovo hlbší záujem o ľudí. Vďaka zabezpečeniu som si mohol dovoliť začať plniť svoj sen a študovať psychoterapiu. A tak som sa rozhodol investovať do psychoterapeutického vzdelania a výcviku na Sigmund Freud Universität vo Viedni, kde som mohol využiť svoje jazykové schopnosti, vzdelanie, ako aj medzinárodné profesijné a osobné skúsenosti.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VZDELANIE A VÝCVIK V RAKÚSKU:

Vzdelanie a výcvik v psychoterapii som absolvoval (a naďalej rozširujem) na Sigmund Freud Universität (SFU) vo Viedni. SFU je univerzita s medzinárodnou účasťou, ktorá ponúka vzdelanie v psychoterapeutických vedách. Okrem môjho osobného záujmu o psychoterapiu ma k štúdiu na Sigmund Freud Universität viedli tieto dôvody:

 • Akademické vzdelanie v psychoterapii: Chcel som získať odborné vzdelanie v psychoterapii a keďže SFU je jednou z mála univerzít na svete, ktorá ponúka vysokoškolské akademické štúdium psychoterapie, SFU mi prišla byť tou najlepšou voľbou. Psychoterapia sa tam študuje priamo na univerzite (nie v združeniach, spoločnostiach alebo spolkoch, ako tomu je bežne v iných krajinách). Štúdium a výcvik psychoterapie na SFU obsahovali aj súvisiace oblasti z psychológie, medicíny, psychiatrie, sociálnej práce a výskumu, čo mi umožnilo psychoterapiu lepšie uchopiť a chápať ju v širšom kontexte.
 • Výcvik a vzdelanie v rôznych metódach: Každý psychoterapeut musel na SFU prechádzať základným vzdelaním a výcvikom v hlavných psychoterapeutických metódach, akými je najmä psychoanalýza (Freud), individuálna psychológia (Adler), analytická psychológia (Jung), existenciálna psychoterapia (Frankl), Gestalt terapia (Perls), kognitívno-behaviorálna terapia (Beck)). Až následne sa pokračuje v hlbšom výcviku v metóde, ktorú si každý sám zvolí. Každý psychoterapeut získa na SFU solídne poznatky a výcvik aj v iných metódach.
 • Psychoterapeutická veda: Na SFU sa počas štúdia a výcviku pristupovalo k psychoterapii ako k „psychoterapeutickej vede“ (nie iba ako k teórii, doktríne alebo náuke). Vzdelanie a výcvik sa na SFU opierali o vedecké poznatky a empirické štúdie a celé štúdium psychoterapie je regulované rakúskym psychoterapeutickým zákonom a Ministerstvom zdravotníctva.
 • Doktorandské štúdium v psychoterapii: Vzhľadom k tomu, že SFU ponúka možnosť doktorandského štúdia v psychoterapeutických vedách, svoje vzdelanie a schopnosti si tu rozširujú praktizujúci psychoterapeuti z celého sveta (v súčasnosti som tiež jedným z medzinárodných kandidátov na doktorát v psychoterapeutických vedách).
 • Medzinárodný rozmer a prístup k informáciám: Na SFU pôsobí mnoho medzinárodných expertov a univerzita poskytla študentom prístup k celosvetovým databázam v anglickom a nemeckom jazyku, vďaka ktorým bolo možné čerpať takmer zo všetkých psychoterapeutických výskumov, štúdií, časopisov a literatúry.

Okrem štúdia na SFU som mal šťastie na ľudí z prostredia rakúskej psychoterapie. Počas môjho štúdia a výcviku na SFU na mňa dlhodobo vplývali a (naďalej vplývajú) svojim vedomosťami a skúsenosťami najmä prezident svetovej psychoterapeutickej asociácie (1995-súčasnosť) a predseda európskej asociácie pre psychoterapiu (1991-súčasnosť), Alfred Pritz, predseda psychoanalytického inštitútu PSI (1988-sučasnosť), Christoph Fischer, a predseda švajčiarskeho spolku pre psychoterapeutov (1993-2003) a európskej konfederácie pre psychoanalytickú psychoterapiu (2003-2008), Markus Fäh. Máme dobré vzťahy, z ktorých dodnes čerpám.

Po štúdiu a výcviku som získal psychoterapeutickú licenciu (psychoterapia v supervízii od PSI), nadobudol som potrebnú psychoterapeutickú prax a skúsenosti a napokon som si vybudoval súkromnú psychoterapeutickú ambulanciu v Trnave.

ĎALŠIE VZDELANIE A ČINNOSTI:

 • Doktor práv, štúdium práva (Wake Forest University, North Carolina USA (J.D., 2000)
 • Bakalár slobodných umení, štúdium germanistiky (University of North Carolina, USA. (B.A., 1996)
 • euroadvokát (Slovenská advokátska komora)
 • solicitor Anglicka a Whalesu (Solictors Regulation Authority)
 • attorney at law v štáte New York (State of New York, Supreme Court)
 • konzultačná a poradenská činnosť pre Slovenské elektrárne, a.s.
 • konzultačná a poradenská činnosť pre americkú kanceláriu White & Case,
 • konzultačná a poradenská činnosť pre anglickú kanceláriu Linklaters,
 • prekladateľská činnosť (nemecký a anglický jazyk)
 • publikácie: Kniha citátov (2014, Marenčin PT), Citáty o láske (2017, Marenčin PT)
 • preklad kritického životopisu Sigmunda Freuda (Freud: Temnota uprostred vízie, Vydavateľstvo F, 2019)